Privacy statement

Divider vindt uw privacy belangrijk. Natuurlijk volgen we daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die uw recht op privacy waarborgt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van onze bedrijfsactiviteit en het hiermee samenhangende proces rondom facturatie. Andere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het ip-adres dat op een bepaalde tijdstip aan u of uw onderneming was toegekend, wordt door Divider in kaart gebracht en bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Het ip-adres waarmee u deze pagina bezoekt, is geanonimiseerd, en dus niet naar u terug te leiden. Divider zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming doorsturen naar derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Recht op inzage

Als u wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Binnen 4 weken geven wij u antwoord. U treft onze contactgegevens aan op onze website. Houd er rekening mee dat Divider kosten in rekening kan brengen voor dit verzoek.

Recht op rectificatie

Indien wij gegevens van u hebben verwerkt die onjuist blijken te zijn, mag u ons verzoeken deze gegevens aan te passen, danwel aan te vullen.

Recht op vergetelheid

U kunt een verzoek indienen dat wij uw verzamelde gegevens wissen. Dit verzoek kunnen wij in de volgende situaties inwilligen:

 • Indien Divider de persoonsgegevens niet meer nodig acht voor de doeleinden waarvoor deze verzameld of verwerkt zijn;

 • U kunt uw eerder, uitdrukkelijk gegeven, toestemming intrekken;

 • U kunt bezwaar indienen. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. Een relatief recht van bezwaar geldt als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken;

 • Indien het een onrechtmatige verwerking betreft. Dit houdt in dat er geen wettelijke grondslag was voor de verwerking;

 • Wanneer de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken;

 • Wanneer de betrokkene jonger dan 16 jaar is en de persoonsgegevens via een website zijn vergaard.

Veiligheid

Naast privacy vindt Divider veiligheid ook belangrijk. Dat betekent dat wij uw (digitaal opgeslagen) persoonsgegevens degelijk beveiligd hebben zodat deze niet in handen van onbevoegden vallen. Daarnaast voert Divider een actief beleid dat is gericht op fysieke en digitale informatiebeveiliging.

Commercie

Mocht u in het verleden akkoord zijn gegaan met het feit dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, dan heeft u het recht om dat besluit naderhand te herzien. U maakt dit schriftelijk en bij voorkeur per e-mail bij ons kenbaar.

Divider en derde partijen

Divider maakt soms gebruik van de expertise en diensten van derde partijen. In de contracten die Divider met hen afsluit, besteden wij sinds 2015 expliciet aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Divider eist garanties dat de door ons verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de uitoefening van het omschreven doel.

Gegevensverstrekking aan justitie

Divider heeft voor de naleving van haar verplichtingen jegens politie en justitie, zoals aftapverzoeken en het verstrekken van klant- en verkeersgegevens, de primaire contacten uitbesteed aan de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. Het NBIP is gespecialiseerd in de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met de informatievragers en in het afhandelen van de bevelen die op basis van de wet uitgevaardigd worden.

Gegevens van klanten

De gegevens die Divider van haar klanten bij kan houden zijn bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en ip-adres. Bij aanvraag van een dienst, kan Divider een kredietcontrole uitvoeren bij een derde partij. Wij laten dit altijd expliciet aan de betrokkene weten.

Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens
Als u bij Divider solliciteert, verwerkt Divider de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Emailadres;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer.

Doeleinden
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

 • Het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;

 • Het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Grondslag
Indien u bij ons solliciteert, heeft Divider een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn
Al uw persoonsgegevens zullen vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

E-mail

Divider stuurt u nooit ongevraagd e-mail met uitzondering van berichten die betrekking hebben op storingen en (geplande) onderbrekingen van de dienstverlening bijvoorbeeld ten gevolge van een systeemupgrade.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. U treft onze contactgegevens aan op onze website.

Tenslotte

Vanwege nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk dat Divider de tekst van dit privacy statement van tijd tot tijd aanpast.

Laatst gewijzigd: 24 mei 2018