Privacyverklaring

Divider vindt uw privacy belangrijk. Natuurlijk volgen we daarbij de Wet op de bescherming van Persoonsgegevens die uw recht op privacy waarborgt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van onze bedrijfsactiviteit en het hiermee samenhangende proces rondom facturatie. Andere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het ip-adres dat op een bepaalde tijdstip aan u of uw onderneming was toegekend, wordt door Divider in kaart gebracht en bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Het ip-adres waarmee u deze pagina bezoekt, is geanonimiseerd, en dus niet naar u terug te leiden. Divider zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming doorsturen naar derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Recht op inzage

Als u wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Binnen 4 weken geven wij u antwoord. U treft onze contactgegevens aan op onze website. Houd er rekening mee dat Divider kosten in rekening kan brengen voor dit verzoek.

Veiligheid

Naast privacy vindt Divider veiligheid ook belangrijk. Dat betekent dat wij uw (digitaal opgeslagen) persoonsgegevens degelijk beveiligd hebben zodat deze niet in handen van onbevoegden vallen. Daarnaast voert Divider een actief beleid dat is gericht op fysieke en digitale informatiebeveiliging.

Commercie

Mocht u in het verleden akkoord zijn gegaan met het feit dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor marketingdoeleinden, dan heeft u het recht om dat besluit naderhand te herzien. U maakt dit schriftelijk en bij voorkeur per e-mail bij ons kenbaar.

Divider en derde partijen

Divider maakt soms gebruik van de expertise en diensten van derde partijen. In de contracten die Divider met hen afsluit, besteden wij sinds 2015 expliciet aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Divider eist garanties dat de door ons verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de uitoefening van het omschreven doel.

Gegevensverstrekking aan justitie

Divider heeft voor de naleving van haar verplichtingen jegens politie en justitie, zoals aftapverzoeken en het verstrekken van klant- en verkeersgegevens, de primaire contacten uitbesteed aan de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. Het NBIP is gespecialiseerd in de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met de informatievragers en in het afhandelen van de bevelen die op basis van de wet uitgevaardigd worden.

Gegevens

De gegevens die Divider van haar klanten bij kan houden zijn bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en ip-adres. Bij aanvraag van een dienst, kan Divider een kredietcontrole uitvoeren bij een derde partij. Wij laten dit altijd expliciet aan de betrokkene weten.

E-mail

Divider stuurt u nooit ongevraagd e-mail met uitzondering van berichten die betrekking hebben op storingen en (geplande) onderbrekingen van de dienstverlening bijvoorbeeld ten gevolge van een systeemupgrade.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. U treft onze contactgegevens aan op onze website.

Tenslotte

Vanwege nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk dat Divider de tekst van dit privacystatement van tijd tot tijd aanpast.

Laatst gewijzigd: 5 juli 2016